tumblr site counter

Kerstpakketten

NIEUWSBRIEF

Belangrijk bericht voor allen die het aangaan: 

Bijgaand informatie betreffende de verruiming van de mogelijkheden tot vooraftrek omzetbelasting door ondernemers die kerstpakketten aan hun werknemers geven.

Loon in natura; gratis kerstpakketten

Ondernemers verstrekken aan hun werknemers goederen of diensten als loon in natura als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van het BUA, zoals gratis kerstpakketten.

Een ondernemer kan de aan de verstrekking toe te rekenen voorbelasting in aftrek brengen als hij uitsluitend belaste handelingen verricht en het totaal van de verstrekkingen per werknemer per jaar beneden de grens van € 227 blijft (artikel 4, eerste lid, van het BUA).

Als een ondernemer uitsluitend vrijgestelde handelingen verricht heeft hij geen recht op aftrek van voorbelasting, ook niet als de grens van € 227 niet wordt overschreden.

In het geval dat een ondernemer zowel belaste als vrijgestelde handelingen verricht, geldt het volgende:

Als de kosten volledig toerekenbaar zijn aan de vrijgestelde handelingen heeft de ondernemer geen recht op aftrek van voorbelasting.

Als de kosten volledig toerekenbaar zijn aan de belaste handelingen heeft hij recht op aftrek van voorbelasting, mits de grens van € 227 niet wordt overschreden.

Als de kosten niet specifiek toerekenbaar zijn aan de belaste of de vrijgestelde handelingen van de ondernemer, is sprake van algemene kosten.

De voorbelasting is dan aftrekbaar volgens het pro rata. Uitsluiting van die aftrek vindt plaats voor zover (vervolgens) de grens van € 227 wordt overschreden.

Inwerkingtreding
Dit besluit is in werking getreden met ingang van 1 juli 2011.
Dit besluit is in de Staatscourant worden geplaatst. Den Haag, 29 juni 2011.

De staatssecretaris van Financiën,
mr. drs. F.H.H. Weekers

http://www.giftsware.nl

Maak jouw eigen website met JouwWeb